For en smuk og personlig begravelse

Tlf: 2164 2970

Banken og spærring af konti ved dødsfald   

Når afdødes bank modtager besked om dødsfaldet spærrer de straks afdødes konti m.m.

Eventuelle fælleskonti bliver også spærret. Det er som udgangspunkt ikke muligt at hæve på afdødes konti, før skifteretten har udstedt skifteretsattesten eller på anden måde har givet en tilladelse.

Banken kontakter afdødes ægtefælle eller samlever inden for syv dage efter dødsfaldet pr. brev eller telefon. De vil her aftale med Deres bankrådgiver hvad der skal ske med betalingsaftalerne på afdødes konti, og eventuelle fælleskonti.

Arvingerne er ikke forpligtet til at betale afdødes regninger, så længe der ikke er udstedt en skifteretsattest. Er der fælles udgifter som f.eks. husleje, der tidligere blev betalt over én af de spærrende konti, skal De sørge for, at, at regningerne fremover bliver betalt fra en anden konto.

Hvis der ikke er en ægtefælle eller samlever, slettes alle afdødes betalingsaftaler.      

Betaling af udgiften til begravelsen eller bisættelsen  

Såfremt der er penge i afdødes bo, kan banken hjælpe med at betale for begravelsesudgifterne.

De skal fremsende en kopi af fakturaen for begravelsen/bisættelsen til Deres bank. Husk at fakturaen skal være underskrevet af den person som har modtaget fakturaen.

Udbetaling af pensionsordninger og forsikringer  

Pensionsopsparing i form af ratepensioner, kapitalpensioner og aldersopsparing udbetales som hovedregel uden om boet til nærmeste pårørende. Udbetalingerne indgår ikke i åbningsstatusen eller boopgørelsen. Derimod indgår penge og selvpensions- og indekskonti i boet og udbetales til de arvinger som skifteretten anfører på skifteretsattesten.

Forsikringer udbetales som hovedregel uden om boet til den, der er indsat som begunstiget. Såfremt banken har pant i forsikringen og afdøde har lån i banken, modregner banken lånet i forsikringssummen, og udbetaler et eventuelt overskud til den begunstigede.

De penge, som udbetales uden om boet, gælder det, at stats- og boafgiften trækkes fra, inden beløbet udbetales.

Banken og skifteretten ved dødsfald  

Afdødes bank sender automatisk en opgørelse over afdødes indestående på konti, gæld, depoter m.v. til skifteretten.  

Christian Uldahl og Katrine Uldahl

Christian Uldahl
Katrine Uldahl
Eksaminerede bedemænd

Hovedgaden 28
2970 Hørsholm

Telefon: 2164 2970
post@uldahls.dk